Statut

STATUT

Stowarzyszenia „Semper in Praesidio – Zawsze na Straży”


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Semper in Praesidio – Zawsze na Straży” (w dalszej treści statutu zwane „Stowarzyszeniem”). Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem swojej nazwy „SIP”.

Art. 2
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7.IV.1989 „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 1989 r.20 poz 104) z późniejszymi zmianami oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku ( Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Art. 3
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Tuchola.

Art. 4
1. Stowarzyszenie może posiadać oznaki wg ustalonego wzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wzory oznak i odznaczeń oraz sposoby ich noszenia określa regulamin mundurowy uchwalany przez Zarząd.
2.Stowarzyszenie ma prawo używania pieczątek, odznak i emblematów ze znakiem stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo używania jednolitego umundurowania, zgodnego z regulaminem mundurowym Stowarzyszenia. Umundurowanie nie może zawierać elementów właściwych dla sił zbrojnych, policji oraz innych państwowych służb mundurowych.

Art. 5
Stowarzyszenie posiada drużyny i sekcje. Nie stanowią one jednak „wewnętrznych jednostek organizacyjnych” w myśl ustawy z dnia 7.IV.1989 „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 1989 r.20 poz 104) z późniejszymi zmianami.

Art. 6
Działalność Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

Art. 7
Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, jeśli członkostwo takie będzie miało na celu dobro Stowarzyszenia i jego członków.

Art. 8
Stowarzyszenie ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.

Art. 9
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II
CELE I METODY DZIAŁANIA

Art. 10
Celem Stowarzyszenia jest:
a) działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
b) przygotowywanie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do obrony cywilnej,
c) podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
d) uczenie zdyscyplinowanej pracy w zespole,
e) poszerzanie i propagowanie wiedzy z zakresu obronności,
f) przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji. Straży Pożarnej, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne,
g) wychowywanie członków Stowarzyszenia w duchu patriotycznym,
h) propagowanie wspólnego uprawiania sportu i aktywnej rekreacji,
i) wspieranie i animowanie aktywności społecznej w środowiskach lokalnych,
j) integrowanie społeczeństwa obywatelskiego,
k) propagowanie postaw wolontariackich,
l) organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem dopuszczonych
prawem rodzajów broni,
m) promowanie i organizowanie działań o charakterze kolekcjonerskim wśród członków
Stowarzyszenia,
n) upowszechnianie i rozwijanie wiedzy o pierwszej pomocy, medycynie ratunkowej i ochronie zdrowia,
o) organizowanie edukacji i doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy i ochrony zdrowia,
p) udoskonalanie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,
r) podnoszenie poziomu wiedzy o historii Polski i oręża polskiego,
s) podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu funkcjonowania i działalności rożnych formacji wojskowych,
t) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

Art. 11
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
a) zrzeszanie swoich członków i prowadzenie wśród nich całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku,
b) tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego z tematyki przysposobienia obronnego,
c) udział w obchodach i uroczystościach narodowych na zasadach określonych dla obywateli RP,
d) organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej,
e) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,
f) prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów, obozów oraz szkolenia,
g) prowadzenie ww. działalności także wśród nie zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
h) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi przez władze państwowe do współpracy w zakresie obrony kraju, współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego,
i) kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
j) wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju,
k) prowadzenie profilaktyki uzależnień,
l) krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych,
m) szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska,
n) realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne,
o) upowszechnianie wiedzy na temat współczesnych problemów obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
p) organizowanie oraz współorganizowanie okolicznościowych imprez masowych,
r) kształtowanie przez członków stowarzyszenia poczucia obywatelskiej odpowiedzialności za kraj,
s) współpraca z resortami: obrony narodowej, edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, kultury fizycznej, jednostkami wojskowym oraz organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, kierownictwami podmiotów gospodarczych, szkół i placówek oświatowych,
t) uprawianie i propagowanie sportów strzeleckich,
u) udzielanie wsparcia i pomocy interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych,
w) rekonstrukcję historyczną.

Art. 12
Stowarzyszenie ma prawo utrzymywać kontakt i należeć do wszystkich związków i stowarzyszeń tak krajowych, jak i zagranicznych oraz międzynarodowych, zgodnie z potrzebami statutowymi.

Rozdział III
SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW


Art. 13
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i fizyczne popierające cele działania Stowarzyszenia.
2. Członkiem Stowarzyszenia nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub prywatnoskarbowego.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) kandydatów na członków zwyczajnych,
b) członków zwyczajnych,
c) członków wspierających,
d) członków honorowych.
3. Członkostwo honorowe nie wyklucza członkostwa zwyczajnego.
Art. 14
1. Kandydatem na członka zwyczajnego może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:
a) ukończył 16 rok życia,
b) utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia,
c) deklaruje chęć realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
d) złożył deklarację członkowską,
e) został zarekomendowany przez jednego członka zwyczajnego.
2. Kandydat na członka zwyczajnego ma prawo:
a) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
3. Kandydat na członka zwyczajnego ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek członkowskich,
c) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia .
Art. 15
1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:
a) ukończył 18 rok życia,
b) korzysta z pełni praw publicznych,
c) utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia,
d) deklaruje chęć realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
e) złożył deklarację członkowską,
f) został zarekomendowany przez trzech członków zwyczajnych.
2. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
3. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek członkowskich,
c) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.
Art. 16
Osoby niepełnoletnie muszą wraz z deklaracją członkowską przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia.

Art. 17
Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w okresie do 12 miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację trzech członków zwyczajnych.
Art. 18
1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia.
2. Godność Członka Honorowego nadaje Zarząd na wniosek trzech członków zwyczajnych.
3. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania jedynie z głosem doradczym. Ograniczenie to nie ma zastosowania do członków honorowych będących jednocześnie członkami zwyczajnymi.
6. Członkowie Honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
Art. 19
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która wspiera jego działalność statutową.
2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie podpisanej deklaracji.
3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Art. 20
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1. Złożenie dobrowolnej pisemnej rezygnacji do Zarządu.
2. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub prywatnoskargowego.
3. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) działania na szkodę Stowarzyszenia,
c) nieopłacenia składki członkowskiej na dany rok do końca okresu rozliczeniowego, tj. do dnia 31 grudnia roku, w którym składka winna być opłacona,
d) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,
4. Rozwiązania się Stowarzyszenia.
5. Śmierci członka.
Art. 21
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej uchwały przez pozbawianego członkostwa członka. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.
Art. 22

W przypadku ustania członkostwa wpłacone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

Rozdział IV
WŁADZE NACZELNE STOWARZYSZENIA

Art. 23
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

Art. 24
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych członków na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy Zarządu może być uzupełniony spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących wyboru.
3. Głosy mogą być oddawane wyłącznie osobiście.
4. Prawa wyborcze czynne i bierne członków Stowarzyszenia określa Art. 3 ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. z późniejszymi zmianami.
5. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyboru.
6. Do czasu ukonstytuowania się nowych władz działają władze ubiegłej kadencji.
7. Przepisy art. 24 pkt 1 – 6 stosuje się odpowiednio do wyboru lub odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej

Art. 25
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
Art. 26

1. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz do roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebrania Stowarzyszenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie pisemne ponad 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od podjęcia takiej uchwały przez Zarząd lub daty złożenia wniosku przez członków Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną w trybie art. 26 pkt. 3.
5. Zawiadomienia o czasie, miejscu i przedmiocie Walnego Zebrania Zarząd wysyła członkom Stowarzyszenia listownie, sms-em lub pocztą elektroniczną, co najmniej na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.

Art. 27
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) ustanawianie ogólnych założeń działalności Stowarzyszenia,
b) uchwalanie statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian,
c) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
d) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia,
f) wybór w głosowaniu tajnym – członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
g) określanie wysokości dodatkowych opłat członkowskich,
h) podejmowanie uchwał w przedmiocie innych spraw wymagających decyzji Walnego Zebrania.
Art. 28
Walne Zebranie jest ważne pod warunkiem wysłania wszystkim członkom Stowarzyszenia zawiadomień, o których mowa w art. 26 pkt 5 Statutu – na adresy podane przez członków Stowarzyszenia. Na wniosek członka Stowarzyszenia –korespondencję można wysyłać na podany przez niego adres komputerowy (mailowy) lub sms-em – ze skutkiem doręczenia.

Art. 29
1. Głosowania przeprowadzane podczas Walnego Zebrania są jawne z wyłączeniem przewidzianym w dwóch następnych punktach.
2. Wszystkie głosowania w przedmiocie wyboru członków do organów Stowarzyszenia przeprowadzane podczas Walnego Zebrania są tajne.
3. Głosowanie mogą być przeprowadzone w sposób wyłączający jawność, jeśli tego zażąda, co najmniej ½ członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie biorą udziału w głosowaniu nad uchwałami walnego Zebrania Członków w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań z ich działalności albo udzielenia absolutorium.

 

Art. 30
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

-w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby członków Walnego Zebrania uprawnionych do głosowania,

-w drugim terminie – zwykłą większością głosów bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania. Drugi termin może być wyznaczony w tym samym dniu po ogłoszeniu 30 minutowej przerwy.

2. Większości bezwzględnej 2/3 głosów oddanych wymagają sprawy dotyczące:
a) zmiany Statutu,
b) rozwiązania się Stowarzyszenia,
c) odwołania członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Art. 31
1. Jeśli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, to – na wniosek Zarządu – Walne Zebranie zastąpione zostaje Walnym Zebraniem Delegatów.
2. Walne Zebranie Delegatów zyskuje wtedy kompetencję Walnego Zebrania Członków.
Art. 32
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków: prezesa, wiceprezesa, skarbnika-sekretarza. Wybranych spośród członków stowarzyszenia w głosowaniu niejawnym większością głosów.
2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
d) przyjmowanie i skreślanie członków,
e) uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów Stowarzyszenia,
f) wydawanie instrukcji i zarządzeń organizacyjnych,
g) podejmowanie uchwał o zmianie statutu w zakresie związanym z zaleceniami i poleceniami Krajowego Rejestru Sądowego i organu nadzoru,
h) przedstawienie pełnej dokumentacji z działalności w czasie kadencji podczas obrad Walnego Zebrania Członków,
i) reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz państwowych, samorządowych, instytucji, stowarzyszeń itp.
Art. 33
Prezes Zarządu kieruje działalnością Zarządu, do jego obowiązków należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b) kierowanie pracami Zarządu,
c) prowadzenie korespondencji w imieniu Stowarzyszenia.
Art. 34
1. Zebrania Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2. Postanowienia Zarządu zapisywane są w formie uchwał.
3. Zarząd ma prawo zapraszania na swe zebrania innych członków Stowarzyszenia.
Art. 35
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Art. 36
1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji mają prawo:
a) uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
b) wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
c) mają prawo do wglądu do wszelkiej dokumentacji Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
5. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:
a) kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) wydawania zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Stowarzyszenia, określenia terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
d) składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) w razie potrzeby dokonywania wykładni statutu Stowarzyszenia,
f) rozpatrywania wniosków i odwołań członków Stowarzyszenia dotyczących stwierdzenia uchybień uchwał Zarządu,
g) występowaniem z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.
6. Członek Komisji rewizyjnej nie może pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo być związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli lub podległości służbowej z żadnym członkiem Zarządu.
7. Członkowie Komisji pracują społecznie.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

Art. 37
Majątek Stowarzyszenia może składać się z nieruchomości, ruchomości, funduszy, tytułów prawnych, papierów wartościowych, innych dóbr. Majątek ten powstaje ze składek członkowskich, subwencji, darowizn, zapisów, nawiązek sądowych, dotacji, spadków, lokat bankowych i ofiarności publicznej.

Art. 38
1. Decyzje w sprawie zbywania majątku nieruchomego podejmowane są przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

2. Decyzje w sprawie zbywania majątku ruchomego oraz jego nabywania podejmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia w zakresie swoich środków i stanu posiadania.
Art. 39

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie ci oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki zwanych dalej w tym paragrafie – „osobami bliskimi”.
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie miałoby nastąpić bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz bliskich na zasadach innych niż w stosunku osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z konieczności wykonania celu statutowego.
4. Zabroniony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których zatrudnieni albo wykonują pracę na podstawie innego tytułu prawnego w tym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów, pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do lub trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VIII
ZASADY ZMIANY STATUTU I LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA

Art. 40
1. Wnioski w sprawie zmiany statutu może zgłaszać każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia do Zarządu. Zarząd po zaopiniowaniu przekłada taki wniosek pod obrady Walnego Zebrania.
2. Zarząd może składać własne wnioski w sprawie zmiany statutu.
3. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością ⅔ głosów przy obecności, co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.

Art. 41

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić w wyniku uchwały Walnego Zebrania podjętej większością ⅔ głosów oddanych przy obecności, co najmniej ½ członków Stowarzyszenia, na wniosek złożony przez Zarząd. Wniosek wymaga zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną.
2. Likwidatorem Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
3. O przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia – w przypadku jego rozwiązania się – decyduje Walne Zebranie, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu.